แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
(กำหนดการรับหนังสือ เรียนฟรี/จำหน่ายหนังสือเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2563)


-ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 8-9 มิถุนายน 2563

-ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 10-11-19 มิถุนายน 2563

-กำหนดการรับหนังสือเรียนฟรี / จำหน่ายหนังสือเพิ่มเติม