ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธฺิ์สอบวัดศักยภาพ
เพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

-ประกาศโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
-กำหนดการสอบและตาราง
-แผนผังที่นั่งสอบ

ม.1 ม.4 วิทย์ คณิต ม.4 ศิลป์ คำนวน
-ม.1 ห้องสอบที่ 1 -ม.4 วิทย์ คณิต ห้องสอบที่ 1 -ม.4 ศิลป์ คำนวน ห้องสอบที่ 1
-ม.1 ห้องสอบที่ 2 -ม.4 วิทย์ คณิต ห้องสอบที่ 2 -ม.4 ศิลป์ คำนวน ห้องสอบที่ 2
-ม.1 ห้องสอบที่ 3 -ม.4 วิทย์ คณิต ห้องสอบที่ 3 -ม.4 ศิลป์ คำนวน ห้องสอบที่ 3
-ม.1 ห้องสอบที่ 4 -ม.4 วิทย์ คณิต ห้องสอบที่ 4 -ม.4 ศิลป์ คำนวน ห้องสอบที่ 4
-ม.1 ห้องสอบที่ 5 -ม.4 วิทย์ คณิต ห้องสอบที่ 5 -ม.4 ศิลป์ คำนวน ห้องสอบที่ 5
-ม.1 ห้องสอบที่ 6 -ม.4 วิทย์ คณิต ห้องสอบที่ 6 -ม.4 ศิลป์ คำนวน ห้องสอบที่ 6
-ม.1 ห้องสอบที่ 7 -ม.4 ศิลป์ คำนวน ห้องสอบที่ 7
-ม.1 ห้องสอบที่ 8 -ม.4 ศิลป์ คำนวน ห้องสอบที่ 8
-ม.1 ห้องสอบที่ 9
-ม.1 ห้องสอบที่ 10
-ม.1 ห้องสอบที่ 11
-ม.1 ห้องสอบที่ 12
-ม.1 ห้องสอบที่ 13
-ม.1 ห้องสอบที่ 14
-ม.1 ห้องสอบที่ 15
-ม.1 ห้องสอบที่ 16
-ม.1 ห้องสอบที่ 17
-ม.1 ห้องสอบที่ 18