ประกาศ รายชื่อนักเรียน ประถมฯ 1-6 และ มัธยมฯ 1-6 ภาคเรียนที่ 1/2562

ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชั้นประถม 1 ชั้นป.1/1   ชั้นป.1/2   ชั้นป.1/3   ชั้นป.1/4
ชั้นประถม 2 ชั้นป.2/1   ชั้นป.2/2   ชั้นป.2/3   ชั้นป.2/4   ชั้นป.2/5
ชั้นประถม 3 ชั้นป.3/1   ชั้นป.3/2   ชั้นป.3/3   ชั้นป.3/4   ชั้นป.3/5
ชั้นประถม 4 ชั้นป.4/1   ชั้นป.4/2   ชั้นป.4/3   ชั้นป.4/4   ชั้นป.4/5   ชั้นป.4/6
ชั้นประถม 5 ชั้นป.5/1   ชั้นป.5/2   ชั้นป.5/3   ชั้นป.5/4   ชั้นป.5/5   ชั้นป.5/6
ชั้นประถม 6 ชั้นป.6/1   ชั้นป.6/2   ชั้นป.6/3   ชั้นป.6/4   ชั้นป.6/5   ชั้นป.6/6  ชั้นป.6/7
ชั้นมัธยม 1 ชั้นม.1/1   ชั้นม.1/2   ชั้นม.1/3   ชั้นม.1/4   ชั้นม.1/5   ชั้นม.1/6   ชั้นม.1/7   ชั้นม.1/8   ชั้นม.1/9
ชั้นมัธยม 2 ชั้นม.2/1   ชั้นม.2/2   ชั้นม.2/3   ชั้นม.2/4   ชั้นม.2/5   ชั้นม.2/6   ชั้นม.2/7   ชั้นม.2/8   ชั้นม.2/9
ชั้นมัธยม 3 ชั้นม.3/1   ชั้นม.3/2   ชั้นม.3/3   ชั้นม.3/4   ชั้นม.3/5   ชั้นม.3/6   ชั้นม.3/7   ชั้นม.3/8   ชั้นม.3/9   ชั้นม.3/10
ชั้นมัธยม 4 ชั้นม.4/1   ชั้นม.4/2   ชั้นม.4/3   ชั้นม.4/4   ชั้นม.4/5   ชั้นม.4/6   ชั้นม.4/7   ชั้นม.4/8
ชั้นมัธยม 5 ชั้นม.5/1   ชั้นม.5/2   ชั้นม.5/3   ชั้นม.5/4   ชั้นม.5/5   ชั้นม.5/6   ชั้นม.5/7   ชั้นม.5/8   ชั้นม.5/9
ชั้นมัธยม 6 ชั้นม.6/1   ชั้นม.6/2   ชั้นม.6/3   ชั้นม.6/4   ชั้นม.6/5   ชั้นม.6/6   ชั้นม.6/7   ชั้นม.6/8   ชั้นม.6/9