ระเบียบการ

การรับสมัคร

       การรับนักเรียน  รับสมัครทั้งชายและหญิง อายุ 2 6 ปี โดยแบ่งเป็นระดับดังนี้

ระดับชั้นเด็กเล็ก (เนอร์เซอรี่)

 - อายุ 2 ปี บริบูรณ์

 ระดับชั้นอนุบาล 1-3

    คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้

 - ระดับชั้นอนุบาล 1 อายุ 3-4 ปี

 - ระดับชั้นอนุบาล 2 อายุ 4-5 ปี

 - ระดับชั้นอนุบาล 3 อายุ 5-6 ปี

  


หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัว

 

   - สำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ

     (บิดา, มารดา, นักเรียน)

   - สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ

   - รูปถ่าย 1 นิ้ว  2 รูป

   - ชำระค่าธรรมเนียมตามที่โรงเรียนกำหนด

 


สิ่งที่ต้องนำมาในวันแรกเข้า

    - เครื่องนอนที่ทางโรงเรียนมอบให้

    - ชุดลำลองคนละ 1 ชุด

 

    - ยาสีฟัน  แปรงสีฟัน  แก้วน้ำ ฯลฯ


 

 

การรับส่งนักเรียน

     - ส่งนักเรียนเวลา       07.30  น.

     - รับนักเรียนกลับบ้านเวลา 15.30  น.

     *** กรณีมารับก่อนเวลา ให้แจ้งชื่อนักเรียนที่ห้องธุรการอนุบาลและรับบัตร

ออกนอกโรงเรียนที่ครูประจำห้องธุรการแล้วจึงไปพบครูประจำชั้นเพื่อรับเด็ก

 


การใช้เครื่องประดับ

       1. ของมีค่าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำ  แหวน  ต่างหู ห้ามนำมาโรงเรียน   ถ้าหากนำมา แล้วเกิดการสูญหาย ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ

 


การลาหยุดหรือลาป่วย

       เมื่อนักเรียนมีความจำเป็นที่จะต้องลาหยุดหรือป่วย  โปรดแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบทุกครั้ง  จะโทรศัพท์หรือเขียนจดหมายมาก็ได้  (โทร 077-272061 ต่อ 301 )

       กรณีป่วย  ให้นักเรียนหยุดพัก รักษาตัวให้หายแล้วจึงนำยามาโรงเรียน


 

การรักษาพยาบาล

    ในกรณีที่นักเรียนป่วยเป็นโรคติดต่อ จะต้องหยุดเรียนจนกว่าจะหาย

    ในกรณีที่นักเรียนป่วยเล็กน้อย ทางโรงเรียนจะรักษาพยาบาลให้ แล้วจะโทรศัพท์ให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้าน

    ในกรณีที่นักเรียนป่วยมาก หรือประสบอุบัติเหตุต้องนำส่งโรงพยาบาลแล้ว จะติดต่อให้ผู้ปกครองทราบ

(ถ้านักเรียนคนใดมีโรคประจำตัว เช่น  โรคหัวใจ โรคชัก  โรคหืด  โรคเบาหวาน โรคหอบ ฯลฯ ควรแจ้งให้ครูประจำชั้นทราบด้วย)


 

ด้านอาหาร

ทางโรงเรียนได้จัดอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและถูกสุขลักษณะ

09.00 น.  นม
11.30  น.  อาหารกลางวัน
14.00 น.  อาหารว่าง  (รายการอาหารจะติดไว้ที่โรงอาหารทุกวัน)