การจัดประสบการณ์การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยจะไม่จัดรายวิชา  แต่จะจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการ เล่นเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้  ได้พัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดมีดังนี้

                  กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม

      1. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

            2. กิจกรรมสร้างสรรค์

            3. กิจกรรมเสรี

            4. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

            5. กิจกรรมกลางแจ้ง

            6. เกมการศึกษา

                        กิจกรรรมเสริมประสบการณ์   ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้เด็กได้สังเกตและปฏิบัติจริง ทั้งการร่วมกิจกรรมในกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหาต่างๆ และการพัฒนาตนเองในทุกด้าน ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโดยใช้เวลา 10-15 นาที ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมีการบูรณาการเนื้อหาความรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ เน้นให้นักเรียนลงมือกระทำด้วยตนเอง เน้นการเรียนจากการปฏิบัติจริง กิจกรรมที่จัดได้แก่ การเล่น นิทาน     การสนทนา การอภิปราย การร้องเพลง เล่นเกม เป็นต้น   

           กิจกรรมสร้างสรรค์  เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยให้เด็กสามารถสร้างสรรค์ผ่านทางงานศิลปะต่างๆ การวาดภาพ ฉีก ตัด ปะ การประดิษฐ์ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาที่ดี       

                       กิจกรรมเสรี  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามมุมการเล่นหรือมุมประสบการณ์หรือศูนย์การเรียนที่จัดไว้ภายในห้องเรียน  ทางโรงเรียนได้จัดมุมประสบการณ์ต่างๆ ไว้ในห้องเรียน ได้แก่ มุมบล็อค มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมุติ และมุมดนตรี เพื่อช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง ฝึกทักษะทั้งทางด้านภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากการเรียนรู้ผ่านการเล่น มีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการ ตลอดจนการเข้ากับสังคมกับเพื่อนในวัยเดียวกัน   และเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นเสรีตามมุมประสบการณ์ต่างๆ ที่จัดไว้ในชั้นเรียน

         กิจกรรมเสรี  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามมุมการเล่นหรือมุมประสบการณ์หรือศูนย์การเรียนที่จัดไว้ภายในห้องเรียน      ทางโรงเรียนได้จัดมุมประสบการณ์ต่างๆ ไว้ในห้องเรียน ได้แก่ มุมบล็อค มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมุติ และมุมดนตรี เพื่อช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง ฝึกทักษะทั้งทางด้านภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากการเรียนรู้ผ่านการเล่น มีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการ ตลอดจนการเข้ากับสังคมกับเพื่อนในวัยเดียวกัน   และเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นเสรีตามมุมประสบการณ์ต่างๆ ที่จัดไว้ใน     ชั้นเรียน

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  

 

                      กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะโดยใช้เสียงเพลง คำคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณ์อื่น ประกอบการเคลื่อนไหวร่างกายของตนเองได้เป็นอย่างดี 

                     กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กมีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระ ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก เพื่อพัฒนาการทำงานประสาทสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆช่วยให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง อารมณ์-จิตใจเบิกบาน ได้เรียนรู้จากการเล่นร่วมกับผู้อื่นส่งผลให้เด็กมีจินตนาการด้านร่างกาย ด้านสังคม และด้านอารมณ์-จิตใจที่ดี

         เกมการศึกษา เป็นเกมการเล่นที่ช่วยพัฒนาสติปัญญามีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆให้เด็กรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี รูปร่าง จำนวน ประเภท มีกฎกติกาง่ายๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ การแยกประเภท จับคู่ จัดหมวดหมู่  เรียงลำดับ  โดมิโน  ลอตโต ภาพตัดต่อ  ต่อตามแบบ