การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

 

ภาษาอังกฤษ

ส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาตามวัย ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยการจัดกิจกรรมที่สนุกและหลากหลาย เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกรักภาษาและคุ้นเคยกับการใช้ ภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาฎศิลป์

เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เด็กได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ มีการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี และยังช่วยให้เด็กกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัยอีกด้วย

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอมพิวเตอร์

เป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา บูรณาการทั้งทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษา ทั้งยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กอีกด้วย

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาษาจีน

ฝึกทักษะการสื่อสารเบื้องต้นกับครูเจ้าของภาษา เรียนรู้คำศัพท์ง่าย ๆ  ผ่านกิจกรรมกลุ่มที่สนุกเกม เพลงต่าง ๆ ฝึกการออกเสียง สำเนียงที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กเกิดความคุ้นเคยและเกิดความรู้สึกรักภาษา

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พละศึกษา

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านร่างกายพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อเล็ก และกล้ามเนื้อใหญ่ เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง รู้จักกฎกติกา รู้จักการแบ่งปัน การรอคอย การมีน้ำใจ การช่วยเหลือ และมีความสุขในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น