วันที่ 9 ก.ย. 59 คณะครูจากมูลนิธิจำนวน 6 ท่านเข้าร่วมศึกษางานการจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย