วันที่ 20 ต.ค. 59 แกนนำบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เครือข่ายLN อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ และ เครือข่าย LN สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดลองเรื่องอากาศ Exploration Activities และ #วัฏจักรการสืบเสาะ Inquiry cycle method วิทยากร โดย อาจารย์กาญจนา คงสวัสดิ์

ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทพมิตรศึกษา